bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na realizację usługi: przewozy dzieci niepełnosprawnych samochodami Wykonawcy -

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów , ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 0-14 688 01 39, faks 0-14 688 01 29.
Adres strony internetowej zamawiającego: zosip.gminatarnow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewozy dzieci niepełnosprawnych samochodami Wykonawcy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja usługi (przewozy dzieci niepełnosprawnych) odbywać się będzie samochodami będącymi własnością Wykonawcy, przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewożenia złożonych wózków inwalidzkich i balkoników w godzinach od 6.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych (ferie i przerwy świąteczne i inne dni wolne od zajęć szkolnych), a w razie potrzeby również poza godzinami obowiązkowymi. Zamówienie obejmuje przebieg około 50 kilometrów dziennie na trasie Jodłówka Wałki -Tarnów-Zbylitowska Góra, z pasażerami do końca trwania umowy tj. 27.06.2014 r. około 80 kilometrów dziennie na tarasie Łękawka- Tarnów-Zbylitowska Góra z pasażerami do końca trwania umowy tj. do 27.06.2014r..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (oświadczenie i dokument pkt 9.B.1 i 2). 2. licencję na realizację usług w krajowym transporcie drogowym w zakresie transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. doświadczenie w wykonaniu min. 1 zadania odpowiadającego swoim rodzajem i wartością zamówieniu w składanej ofercie, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (oświadczenie pkt 9. B 1.) wykaz wykonanych zadań w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, sporządzony wg wzoru określonego formularzem Nr 1.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewożenia złożonych wózków inwalidzkich i balkoników
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (oświadczenie pkt 9. B 1.) nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oświadczenia i dokumenty pkt 9.B 1 i 2).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zosip.gminatarnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, pok. 211.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, oferty należy składać na dzienniku podawczym, pok. 6A.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki:
- SIWZ
- Załączniki SIWZ 1-7
- BZP

- Formularz

Opublikował: zosip zosip
Publikacja dnia: 06.08.2013 13:44
Dokument oglądany razy: 601
Podlega Ustawie