bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Gmina Tarnów – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ogłasza przetarg nieograniczony na przewóz dzieci niepełnosprawnych samochodami wykonawcy w godzinach od 6.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od zajęć (ferie zimowe, wiosenne

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 

Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:
Gmina Tarnów – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Adres pocztowy:
Ulica: Krakowska 19
Miejscowość: Tarnów

Kod pocztowy: 33-100

Woj: małopolskie
Osoba upoważniona do kontaktów:

Telefon: 14 688-01-20
e-mail: kkoprowski@gmina.tarnow.pl

Fax: (14) 688-01-29


II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

III. Rodzaj zamówienia: usługi

IV. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
- przewóz dzieci niepełnosprawnych samochodami wykonawcy w godzinach od 6.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od zajęć (ferie zimowe, wiosenne i letnie), a w razie potrzeby również poza godzinami obowiązkowymi.
na trasie:

Jodłówka-Wałki -Wola Rzędzińska I – Szkoła Podstawowa Nr 9 w Tarnowie, ul. M. Dąbrowskiej 6
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowie, ul. Romanowicza 9, Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze
• Liczba uczniów do przewiezienia dziennie na zajęcia lekcyjne odwiezienie po zajęciach lekcyjnych – do 10
• Długość trasy – 50 km
• Planowana godzina rozpoczęcia zajęć lekcyjnych - 8.00
• Planowana godzina zakończenia zajęć lekcyjnych - 15.00

Łękawka –Niepubliczne Przedszkole Specjalne, ul. Okrężna 4a w Tarnowie, Gimnazjum nr 7 ul. Bandrowskiego 4 w Tarnowie, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowie, ul. Romanowicza 9,Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze
• Liczba uczniów do przewiezienia dziennie na zajęcia lekcyjne odwiezienie po zajęciach lekcyjnych – do 20
• Długość trasy – 80 km
• Planowana godzina rozpoczęcia zajęć lekcyjnych - 8.00
• Planowana godzina zakończenia zajęć lekcyjnych - 15.00


V. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych (oraz szczegółowych)
VII. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać
nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Tarnów przy ul. Krakowskiej 19 w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów w godzinach od 8.00 do 15.30 w pokoju nr 211
SIWZ dostępna jest także na stronie internetowej zamawiającego pod adresem internetowym www.gmina.tarnow.


VIII. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia 3 września 2012r. do 28 czerwca 2013 r.

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
- spełnia warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia
29.01.2004 r.( tj. z 2010r. Dz.U. Nr 113,poz.759)
- Posiada odpowiedni tabor samochodowy niezbędny do wykonania zamówienia.
- Posiada uprawnienia licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
transportu drogowego osób
- Posiada aktualne badania techniczne potwierdzające sprawność autobusów z podaniem ich
numerów rejestracyjnych.
- Posiada środki łączności w taborze samochodowym
doświadczenie w wykonaniu min. 1 zadania odpowiadającego swoim rodzajem i wartością
zamówieniu w składanej ofercie, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena 100% - najniższa cena brutto przejazdu 1 km.
Zapewnienie realizacji przewozów z zachowaniem warunków określonych w załączniku
nr 1 i 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów na dzienniku podawczym, pok. 6 A w terminie do 24 sierpnia 2012r. do godz. 12.00
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 w
dniu 24.08.2012 roku o godzinie 12.15 sala nr 207. II piętro.

XII. Termin związania ofertą: 30dni
Załączniki:

- SIWZ

- ZałącznikiOpublikował: zosip zosip
Publikacja dnia: 06.08.2012 15:03
Dokument oglądany razy: 584
Podlega Ustawie