bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Gmina Tarnów – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ogłasza przetarg nieograniczony na przewóz dzieci niepełnosprawnych w r. szk. 2011/12

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa: Gmina Tarnów – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Adres pocztowy: 33-100
Ulica: Krakowska 19
Miejscowość: Tarnów
Województwo: małopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:
Telefon: 14 688-01-39
e-mail: amagdon@gmina.tarnow.pl Fax: 14 688-01-29

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

III. Rodzaj zamówienia: usługi

IV. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
- przewóz dzieci niepełnosprawnych samochodami wykonawcy w godzinach od 6.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od zajęć(ferie zimowe, wiosenne i letnie), a w razie potrzeby również poza godzinami obowiązkowymi, na trasie:

- Jodłówka-Wałki -Wola Rzędzińska I – Szkoła Podstawowa Nr 9 w Tarnowie, ul. M. Dąbrowskiej 6 -Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowie, ul. Romanowicza 9,Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze

• Liczba uczniów do przewiezienia dziennie na zajęcia lekcyjne odwiezienie po zajęciach lekcyjnych – do 5
• Długość trasy – 50 km
• Planowana godzina rozpoczęcia zajęć lekcyjnych - 8.00
• Planowana godzina zakończenia zajęć lekcyjnych - 15.00

Łękawka – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowie, ul. Romanowicza 9,Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze
• Liczba uczniów do przewiezienia dziennie na zajęcia lekcyjne odwiezienie po zajęciach lekcyjnych – do 15
• Długość trasy – 80 km
• Planowana godzina rozpoczęcia zajęć lekcyjnych - 8.00
• Planowana godzina zakończenia zajęć lekcyjnych - 15.00


V. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych (oraz szczegółowych)

VII. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
- nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Tarnów przy ul. Krakowskiej 19 w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów w godzinach od 8.00 do 15.30 w pokoju nr 211
- SIWZ dostępna jest także na stronie internetowej zamawiającego pod adresem internetowym http://bip.zosip.gminatarnow.pl

VIII. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia 1 września 2011r. do 29 czerwca 2012 r.

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
- spełnia warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia
29.01.2004 r.( tj. z 2010r. Dz.U. Nr 113,poz.759)
- Posiada odpowiedni tabor samochodowy niezbędny do wykonania zamówienia.
- Posiada uprawnienia licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
transportu drogowego osób
- Posiada aktualne badania techniczne potwierdzające sprawność autobusów z podaniem ich
numerów rejestracyjnych.
- Posiada środki łączności w taborze samochodowym
doświadczenie w wykonaniu min. 1 zadania odpowiadającego swoim rodzajem i wartością
zamówieniu w składanej ofercie, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres.


X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena 100% - najniższa cena brutto przejazdu 1 km.
Zapewnienie realizacji przewozów z zachowaniem warunków określonych w załączniku
nr 1 i 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów na dzienniku podawczym, pok. 6 A w terminie do 26 sierpnia 2011r. do godz. 12.00
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie, ul. Krakowska 19 w
dniu 26.08.2011 roku o godzinie 12.15 sala nr 207. II piętro.

XII. Termin związania ofertą: 30dni


Tarnów, dnia 16 sierpień 2011r


Załączniki:
- SIWZ
- Załączniki

- załącznik 1

- Odpowiedź

Opublikował: zosip zosip
Publikacja dnia: 16.08.2011 11:55
Dokument oglądany razy: 919
Podlega Ustawie