bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół/ośrodków wraz z opieką w czasie przewozu w 2020 roku z terenu Gminy Tarnów -nr referencyjny COSIP.240.2.2019

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygniętyPostępowanie zakończone

- Informacja z otwarcia ofert

- Ogłoszenie o wyborze oferty
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
e-mail: cosip@gmina.tarnow.pl
Tel. +48 14 68 80 120
Fax. +48 14 68 80 129
adres strony internetowej Zamawiającego: http://bip.cosip.gminatarnow.pl/

INFORMACJE OGÓLNE
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: ww http://bip.cosip.gminatarnow.pl/
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych (5 części opisane w dziale III opos przedmiotu zamówienia).
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie niepełnosprawnych uczniów
do szkół/ośrodków wraz z opieką w czasie przewozu w roku 2019
z terenu Gminy Tarnów, z miejsca zamieszkania do przedszkoli, szkół, szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych:
Ilość kilometrów podano w obie strony.
Część I
Trasa 1 ok. 61 kilometrów

1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Dwór w Zbylitowskiej Górze, ul. Zbylitowskich 95 a-d, 33-113 Zgłobice – 2 uczniów niepełnosprawnych,
2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Prometeusz w Wierzchosławicach –Dwudniakach, Wierzchosławice – Dwudniaki 758, 33-122 Wierzchosławice – 2 uczniów niepełnosprawnych.

Część II
Trasa 2 ok. 75 kilometrów

1) Szkoła Podstawowa w Zgłobicach, ul. Zgłobicka 4, 33-113 Zgłobice – 1 uczeń niepełnosprawny,
2) Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej
ul. Mościckiego 177 A, 33-100 Tarnów – 1 uczeń niepełnosprawny,
3) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”, ul. Kochanowskiego 30,
33-100 Tarnów – 1 uczeń niepełnosprawny,
4) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tarnowie, ul Hodowlana 6, 33-100 Tarnów – 2 uczniów niepełnosprawnych,
5) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. E. Gierat w Tarnowie,
ul. Romanowicza 9, 33-100 Tarnów – 1 uczniów niepełnosprawnych,
6) Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie, ul. Okrężna 4a,
33-100 Tarnów – 6 uczniów niepełnosprawnych.

Część III
Trasa 3 ok. 89 kilometrów
1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. E. Gierat w Tarnowie,
ul. Romanowicza 9, 33-100 Tarnów – 2 uczeń niepełnosprawny,
2) Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie, ul. Okrężna 4a,
33-100 Tarnów – 3 uczniów niepełnosprawnych.

Część IV
Trasa 4 ok. 17 kilometrów (indywidualny dowóz)
1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. E. Gierat w Tarnowie,
ul. Romanowicza 9, 33-100 Tarnów – 1 uczeń niepełnosprawny + wózek.

Część V
Trasa 5 ok. 66 kilometrów
1) Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu, Pień 41, 39-310 Radomyśl Wielki – 1 uczeń niepełnosprawny

I z powrotem.


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców – wzór Wykaz podwykonawców, stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
7. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
9. Przedmiot zamówienia został opisany przy pomocy następującego kodu (CPV):
60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Załączniki/Formularze

Opublikował: zosip zosip
Publikacja dnia: 23.10.2019 14:43
Dokument oglądany razy: 362
Podlega Ustawie