bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół/ośrodków wraz z opieką w czasie przewozu w 2019 roku z terenu Gminy Tarnów -nr referencyjny COSIP.240.1.2019

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty

- Otwarcie ofert

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
e-mail: cosip@gmina.tarnow.pl
Tel. +48 14 68 80 120
Fax. +48 14 68 80 129
adres strony internetowej Zamawiającego: http://bip.cosip.gminatarnow.pl/

II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: ww http://bip.cosip.gminatarnow.pl/
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych (5 części opisane w dziale III opos przedmiotu zamówienia).
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie niepełnosprawnych uczniów
do szkół/ośrodków wraz z opieką w czasie przewozu w roku 2019
z terenu Gminy Tarnów, z miejsca zamieszkania do przedszkoli, szkół, szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych:
Ilość kilometrów podano w obie strony.
Część I
Trasa 1 ok. 60 kilometrów

1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Dwór w Zbylitowskiej Górze, ul. Zbylitowskich 95 a-d, 33-113 Zgłobice – 2 uczniów niepełnosprawnych,
2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Prometeusz w Wierzchosławicach –Dwudniakach, Wierzchosławice – Dwudniaki 758, 33-122 Wierzchosławice – 4 uczniów niepełnosprawnych.

Część II
Trasa 2 ok. 75 kilometrów

1) Szkoła Podstawowa w Zgłobicach, ul. Zgłobicka 4, 33-113 Zgłobice – 1 uczeń niepełnosprawny,
2) Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej
ul. Mościckiego 177 A, 33-100 Tarnów – 1 uczeń niepełnosprawny,
3) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”, ul. Kochanowskiego 30,
33-100 Tarnów – 1 uczeń niepełnosprawny,
4) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi,
ul. Bandrowskiego 4, 33-100 Tarnów – 2 uczniów niepełnosprawnych,
5) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. E. Gierat w Tarnowie,
ul. Romanowicza 9, 33-100 Tarnów – 2 uczniów niepełnosprawnych,
6) Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie, ul. Okrężna 4a,
33-100 Tarnów – 7 uczniów niepełnosprawnych.

Część III
Trasa 3 ok. 40 kilometrów
1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. E. Gierat w Tarnowie,
ul. Romanowicza 9, 33-100 Tarnów – 2 uczniów niepełnosprawnych.

Część IV
Trasa 4 ok. 13 kilometrów
1) XX Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 4,
33-100 Tarnów – 1 uczeń niepełnosprawny na wózku inwalidzkim (przewóz ucznia na wózku inwalidzkim).

Część V
Trasa 5 ok. 66 kilometrów
1) Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu, Pień 41, 39-310 Radomyśl Wielki – 1 uczeń niepełnosprawny

I z powrotem.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców – wzór Wykaz podwykonawców, stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
7. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
9. Przedmiot zamówienia został opisany przy pomocy następującego kodu (CPV):
60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

IV. ZATRUDNIENIE OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ
1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności polegające na: opiece nad dziećmi i kierowaniu pojazdami.

2.Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp Zamawiający postanawia, że:
1) Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy byli zatrudnieni na umowę o pracę w czasie obowiązywania umowy minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w ust. 1;
2) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca przedłoży
do wglądu dowody, z których wynikać będzie zatrudnienie osób wykonujących czynności. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania
od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych;
3) nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 2 w pkt 2 w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa niniejszym rozdziale SIWZ.
4) za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r.
(Dz. U. poz. 1747), liczby pracowników zobligowanych do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1.
3. Wykonawca, który wskazał, że część zamówienia będzie wykonywana przez podwykonawców, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić nazwy (firmy) podwykonawców, adresy oraz dokumenty potwierdzające, że występują oni w obrocie prawnym, wskazać sposób reprezentacji i szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, który podwykonawca będzie realizował, a także uprawnienia podwykonawców do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia.
V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH NA PODSTAWIE art. 67 ust. 1 Pzp
1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia podobne będą polegały na wykonaniu analogicznych prac jak
w zamówieniu podstawowym, polegających na dowozie do szkół lub specjalistycznych ośrodków dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnów (dodatkowa trasa, inna szkoła/ośrodek).
3. Sposób realizacji prac w ramach zamówień podobnych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji zamówienia podstawowego, opisanych
w SIWZ wraz załącznikami.
4. Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia 01 marca 2019 roku do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w 2019 roku.
- od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych/letnich i innych dni dodatkowo wolnych od nauki, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Formularze/załączniki udziału w postępowaniu

Opublikował: zosip zosip
Publikacja dnia: 07.01.2019 11:10
Dokument oglądany razy: 355
Podlega Ustawie