bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZespółObsługi Szkół i Przedszkoli ogłasza przetarg nieograniczony na przewóz dzieci niepełnosprawnych samochodami wykonawcy

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:
Gmina Tarnów – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Adres pocztowy:
Ulica:
Krakowska 19
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Tarnów 33-100 małopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon:
(14) 688-01-20
e-mail: kkoprowski@gmina.tarnow.pl Fax: (14) 688-01-20
II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

III. Rodzaj zamówienia: usługi

IV. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
- przewóz dzieci niepełnosprawnych samochodami wykonawcy w godzinach od 6.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od zajęć(ferie zimowe, wiosenne i letnie), a w razie potrzeby również poza godzinami obowiązkowymi.
na trasach:
--Radlna- Zawada- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zbylitowska Góra-
- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Tarnowie, ul. Romanowicza 9
 Liczba uczniów do przewiezienia dziennie na zajęcia lekcyjne odwiezienie po zajęciach lekcyjnych
 Długość trasy –40 km

Koszyce Małe, Koszyce Wielkie –Zgłobice-Biała –Zbylitowska Góra- SOSW Zbylitowska Góra; SOSW Tarnów;Zespół Szkól Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących, ul.Lippoczego 4a; NSS Przyspasabiająca do Pracy ul. Okrężna; SP Nr 11 Tarnów; PP Nr 18 Tarnów; Gimnazjum Nr 7 w Tarnowie
 Liczba uczniów do przewiezienia dziennie na zajęcia lekcyjne odwiezienie po zajęciach lekcyjnych
 Długość trasy –80 km

Jodłówka-Wałki -Wola Rzędzińska Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Zbylitowskiej Górze, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie
Zespół Szkól Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących, ul.Lippoczego 4a
Liczba uczniów do przewiezienia dziennie na zajęcia lekcyjne odwiezienie po
zajęciach lekcyjnych
 Długość trasy –50 km

• Planowana godzina rozpoczęcia zajęć lekcyjnych - 8.00
• Planowana godzina zakończenia zajęć lekcyjnych - 15.00

V. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
(oraz szczegółowych)
VII. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać
nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Tarnów przy ul. Krakowskiej 19
w Zespole Obsługi Szkól i Przedszkoli Gminy Tarnów w godzinach od 8.30 do 15.30 w pokoju nr 211
SIWZ dostępna jest także na stronie internetowej zamawiającego pod adresem internetowym www.gmina.tarnow.
VIII. Termin wykonania zamówienia :

Od dnia 1 września 2014r. do 26 czerwca 2015 r.


IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny
spełniania warunków
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
spełnia warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z
dnia 29.01.2004 r.(Dz.U. tj. z 2013r;poz.907 z późn.zm)
Posiada odpowiedni tabor samochodowy niezbędny do wykonania zamówienia.
Posiada uprawnienia licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
transportu drogowego osób
Posiada aktualne badania techniczne potwierdzające sprawność autobusów z podaniem ich
numerów rejestracyjnych.
Posiada środki łączności w taborze samochodowym
doświadczenie w wykonaniu min. 1 zadania odpowiadającego swoim rodzajem i wartością zamówieniu w składanej ofercie, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres.
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena 100% - najniższa cena brutto przejazdu 1 km
Zapewnienie realizacji przewozów z zachowaniem warunków określonych w załączniku
nr 1 i 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

XI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów na dzienniku podawczym, pok. 6 A w terminie do 20 sierpnia 2014r. do godz. 12.00
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie, ul. Krakowska 19
w dniu 20.08.2014roku o godzinie 12.15 sala nr 207. II piętro.
XII. Termin związania ofertą: 30dni


Załączniki:

- SIWZ

- załaczniki - SIWZ

- BZP

Opublikował: zosip zosip
Publikacja dnia: 11.08.2014 07:50
Dokument oglądany razy: 504
Podlega Ustawie